Medezeggenschap

Wij kennen een aantal vormen van medezeggenschap. Meer hierover leest u op deze pagina.

Ouderraad

Wij hebben een ouderraad (OR). Deze bestaat uit een aantal ouders en één of twee leerkrachten. De OR organiseert en ondersteunt diverse activiteiten en evenementen voor kinderen. Daarnaast verricht de OR een aantal praktische taken. Naast de OR is er een speciale groep die zich bezighoudt met activiteiten voor de groepen 1 en 2 (feestgroep).

Medezeggenschapsraad

Naast een ouderraad hebben wij ook een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding. De MR heeft inspraak op het beleid van de school. Voor sommige zaken is dit besluitvormend, voor andere zaken adviserend. De directeur maakt geen deel uit van de MR, maar heeft een adviserende taak. MR-leden worden gekozen voor de periode van twee jaar.

Zakelijke ouderavond

Eens per jaar is er de zakelijke ouderavond. Dit jaar is dat op 30 oktober. De MR en de OR leggen dan verantwoording af over het gevoerde beleid.

Delen via e-mail

http://www.brink.openbaaronderwijsemmen.nl/de-school/medezeggenschap.html